Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Blog
W dniu 8.03.2023 r. NRA przekazała informacje, że do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych chce wprowadzić zmiany polegające na zaostrzeniu systemu karania w przypadku popełnienia przewinienia przez przedstawicieli „niektórych zawodów medycznych”. Tym samym przedstawiciele tego środowiska wpisali się w regułę powszechnie stosowaną w naszym procesie legislacyjnym polegającym przede wszystkim na wprowadzaniu do wszelkich ustaw: zakazów, zaostrzonych systemów kar. Tak się niestety okazuje, że w mniemaniu „twórcy” naszych ustaw ma ona przede wszystkim: zabraniać, uniemożliwiać, chronić systemy i instytucje zastane – nawet jeżeli nie działają w sposób prawidłowy.Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych jest bublem prawnym, a propozycja złożona przez NRA potwierdza to. Proponuje się, by do ustawy, regulującej między innymi zawody: dietetyka, podiatry, logopedy wprowadzić kary i zasady ich stosowania w sposób, który nie jest znany w przypadku innych…
więcej
KDGiP Filar partnerem w projekcie

KDGiP Filar partnerem w projekcie

Blog
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 pt. „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pn. „Uczelnia dostępna III”. Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Okres realizacji: 01.01.2022-31.10.2023 Więcej informacji na stronie
więcej
Lekcje strzelania -i/lub- lekcje międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych

Lekcje strzelania -i/lub- lekcje międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych

Blog
Już prawie miesiąc trwa bestialska wojna w Ukrainie. Giną żołnierze (obu stron konfliktu), prowadzone są niczym nieusprawiedliwione działania wyniszczające NARÓD UKRAIŃSKI. Odczuwamy coraz mocniej okrucieństwa wojny. Społeczeństwo jednoczy się w okazywaniu pomocy – po raz kolejny pokazujemy, że w obliczu tragedii jesteśmy w stanie zjednoczyć się, okazać lepszą część naszego jestestwa (pytanie- na jak długo i ile jeszcze takich sytuacji jesteśmy w stanie przeżyć). I w tym ciągu dobrych uczynków przejawów humanitaryzmu i humanizmu pojawia się informacja: wracają lekcje „przysposobienia obronnego". Dzieci i młodzież mają się uczyć strzelać, obsługiwać karabiny itp. Musimy być bowiem gotowi na najgorsze – nasza Ojczyzna może potrzebować dobrych żołnierzy, strzelców, obrońców. Oczywiście – nikt w to nie wątpi – zagrożenie i zło „czai się wszędzie".Nie mniej ważną niż wychowanie „patriotyczne" i strzeleckie, jest moim zdaniem,…
więcej
Z nauką o migracji i kulturze

Z nauką o migracji i kulturze

Blog, Projekty
Z nauką o migracji i kulturze to kolejny projekt realizowany w ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury Tatarów RP i Gdańskiej Szkoły Wyższej. Projekt jest współfinansowany przez Województwo Pomorskie.W ramach projektu zorganizowana będzie konferencja naukowa: MIGRACJA - zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury; tło historyczne i społeczne Termin konferencji: 25 września 2021 r.Miejsce konferencji: siedziba Gdańskiej Szkoły Wyższej - Gdańsk, ul. Biskupia 24 B Więcej informacji na stronach: ncktrp.pl i gsw.gda.pl Zapraszam do udziału w konferencji
więcej
Wsparcie osób chorych

Wsparcie osób chorych

Blog
Idea trudnego wsparcia osób chorych, ich rodzin i opiekunów znajduje coraz szersze zrozumienie i wsparcie. Przykładem realizacji takich działań jest – bliskochorego.pl, wyjątkowy program pomocy osobom nieuleczalnie chorym w domu realizowany przez Puckie Hospicjum pw. św. OJCA PIO (hospitium.org). Realizując tą szczytną ideę pomocy, grupa Pracowników hospicjum opracowała „przewodnik”, w którym zawarto wszystkie podstawowe informacje dotyczące między innymi opieki nad chorym, jego dietą, wykonywaniem codziennych czynności (karmienie, mycie, ubieranie, itp.). Na stronie portalu znajdują się także wskazówki dotyczące możliwości wsparcia finansowego czy prawnego.Z radością i dumą informuję, że mam zaszczyt współpracować z Puckim Hospicjum przy realizacji tego programu.Wszystkich zainteresowanych wsparciem programu oraz korzystaniem z jego wytworów zapraszam do śledzenia stron: hospitium.orgbliskochorego.pl oraz strony Kancelarii. Mirosław Borkowski
więcej
Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0”

Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0”

Blog, Projekty
Projekt "Aktywizacja-integracja 2.0" realizowany razem z Narodowym Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców". Więcej informacji w zakładce Projekty oraz na stronie Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP.
więcej
Twoja nowa praca

Twoja nowa praca

Blog, Projekty
Partnerem projektu jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego FILAR Twoja Nowa Praca - projekt finansowany jest z PFRON.Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.Projekt skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski i którzy poszukują pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie: dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy,finansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe,pomoc w znalezieniu stażu/pracy,wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę, itp.wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy). Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/lub pod nr telefonu: 509 702…
więcej
Lepsze i gorsze piękno

Lepsze i gorsze piękno

Blog
Jeszcze nigdy sytuacja osób wykonujących czynności upiększające nie była tak niepewna. Naczelna Rada Lekarska w uchwale 5/21/VIII z dnia 29 stycznia 2021 r., przyjęła projekt zmian w ustawie o działalności leczniczej, zgodnie z którym art. 2 ust 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U 2020.295) ma przyjąć brzmienie: „świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie". Związane jest to z próba włączenia do świadczeń zdrowotnych definicji „medycyny estetycznej" w wersji sformułowanej przez samorząd lekarski, który określa taką czynność jako:[…] świadczenia zdrowotne, wiążące się z…
więcej
Krótka radość pacjentów

Krótka radość pacjentów

Blog
Dnia 1 lutego 2021 r. (miesiąc po uchwaleniu ostatniej zmiany) Minister Zdrowia (?) zapewne wsłuchując się w głosy „niektórych środowisk" zmienił treść rozporządzenia w sprawie teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Od 4 lutego nie ma już obowiązku realizacji teleporady nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta (…).Zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 1 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.231) teleporada może być realizowana także w terminie późniejszym niż określony. Nie określono żadnego ograniczenia czasowego, a decyzja o udzieleniu teleporady ma być ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.Pozostaje mieć nadzieję, że pacjenci (ustawowi opiekunowie) nie będą wyrażać zgody na udzielenie teleporady, np. w terminie trzech, czterech czy ….. dni od zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej. Ciekawe, czy w następnym rozporządzeniu…
więcej
Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporad

Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporad

Blog
30 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (DZ. U. 2021.95).Jak (prawie) wszystkie akty prawne, ten również rodzi wiele wątpliwości, przede wszystkim środowisk lekarskich, które dość sceptycznie podchodzą do terminu udzielania teleporad, które mają być (…) realizowane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (…) - par. 1 ust 1 rozporządzenia.Dodatkowo, standard organizacyjny teleporady został rozbudowany o „zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki" - par. 1 ust 2 rozporządzenia.Rozwiązania te, jak wynika z uzasadnienia Ministra Zdrowia do przedmiotowego rozporządzenia wychodzą naprzeciw…
więcej