Lepsze i gorsze piękno

Lepsze i gorsze piękno

Blog
Jeszcze nigdy sytuacja osób wykonujących czynności upiększające nie była tak niepewna. Naczelna Rada Lekarska w uchwale 5/21/VIII z dnia 29 stycznia 2021 r., przyjęła projekt zmian w ustawie o działalności leczniczej, zgodnie z którym art. 2 ust 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U 2020.295) ma przyjąć brzmienie: „świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie". Związane jest to z próba włączenia do świadczeń zdrowotnych definicji „medycyny estetycznej" w wersji sformułowanej przez samorząd lekarski, który określa taką czynność jako:[…] świadczenia zdrowotne, wiążące się z…
więcej
Krótka radość pacjentów

Krótka radość pacjentów

Blog
Dnia 1 lutego 2021 r. (miesiąc po uchwaleniu ostatniej zmiany) Minister Zdrowia (?) zapewne wsłuchując się w głosy „niektórych środowisk" zmienił treść rozporządzenia w sprawie teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Od 4 lutego nie ma już obowiązku realizacji teleporady nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta (…).Zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 1 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.231) teleporada może być realizowana także w terminie późniejszym niż określony. Nie określono żadnego ograniczenia czasowego, a decyzja o udzieleniu teleporady ma być ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.Pozostaje mieć nadzieję, że pacjenci (ustawowi opiekunowie) nie będą wyrażać zgody na udzielenie teleporady, np. w terminie trzech, czterech czy ….. dni od zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej. Ciekawe, czy w następnym rozporządzeniu…
więcej
Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporad

Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporad

Blog
30 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (DZ. U. 2021.95).Jak (prawie) wszystkie akty prawne, ten również rodzi wiele wątpliwości, przede wszystkim środowisk lekarskich, które dość sceptycznie podchodzą do terminu udzielania teleporad, które mają być (…) realizowane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (…) - par. 1 ust 1 rozporządzenia.Dodatkowo, standard organizacyjny teleporady został rozbudowany o „zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki" - par. 1 ust 2 rozporządzenia.Rozwiązania te, jak wynika z uzasadnienia Ministra Zdrowia do przedmiotowego rozporządzenia wychodzą naprzeciw…
więcej
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Blog
Z kilkudniowym opóźnieniem, w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2021 r. została opublikowana: ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U.2021.97). Można napisać: sukces i to podwójny. W końcu udało się uchwalić akt prawny i go opublikować.I podsumowując te sukcesy (z punktu widzenia pacjenta) - …… zainteresowanych odsyłam do tekstu ustawy.
więcej
Wspieramy Puckie Hospicjum

Wspieramy Puckie Hospicjum

Blog
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy pomogli w tym działaniu. Szczególne podziękowania składam: p. Kazimierzowi Plocke (Poseł RP). Jerzemu Szahuniewiczowi (Prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej) oraz Zarządowi Gamma Medica. Więcej informacji na stronie Puckiego Hospicjum Podziękowanie
więcej
Akty prawne z 2020 r.

Akty prawne z 2020 r.

Blog
W 2020 r. ustawodawcy: unijny i krajowy opublikowali wiele aktów prawnych dotyczących zdrowia i jego ochrony. Polecając lekturę tych kilkudziesięciu dokumentów, chciałbym zwrócić uwagę na dwa z nich.Pierwszy to: Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, Priorytety legislacyjne UE na 2021 r. (Dz. Urz. UE C I 451/1) z dnia 29.12.2020 r., w którym mowa jest m.in. o: kontynuacji wysiłków (przez Komisję) […] by zapewnić powszechną dostępność szczepionek przeciwko Covid-19 dla wszystkich potrzebujących […],poprawie reagowania Europy na kryzysy zdrowotne. Wydaje się, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i wagę zagadnienia, nie są to zbyt ambitne priorytety legislacyjne. Drugi dokument: Wspólne konkluzje Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, Cele i priorytety polityczne na lata 2020-2014 (Dz. Urz. UE CI 451/4 z dnia 29.12.2020) , zawiera w…
więcej
Zmiany, zmiany, zmiany …

Zmiany, zmiany, zmiany …

Blog
Rok 2020 zapowiada się jako czas wielu zmian – również w ochronie zdrowia. Niektóre z nich już obowiązują, inne będą wchodziły w życie (chyba, że zostaną wprowadzone poprawki lub poprawki do poprawek albo poprawki do zmienionych poprawek …).Nie wymienię wszystkich zapowiadanych zmian, a ograniczę się jedynie do kilku (moim zdaniem) istotnych rozwiązań – zbliżających naszą opiekę medyczną do XXI wieku.Po pierwsze – e-recepty. Na ten temat przedstawiono już sporo różnych opracowań i analiz, zarówno krytykujących, jak i chwalących to rozwiązanie. Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie recept w postaci elektronicznej nie utrudni dostępu do leków – zwłaszcza seniorom.Po drugie - kolejną zapowiadaną zmianą ma być możliwość prowadzenia dokumentacji – od 30 czerwca br. - tylko w formie elektronicznej (oczywiście z pewnymi wyjątkami).Po trzecie – łatwiejszy dostęp do informacji o wolnych wizytach…
więcej
Super Game

Super Game

Blog
W dniach 14-15 września 2019 r. w Sztumskim Centrum Kultury odbyła się II edycja LG Mistrzostw Polski w E-Sporcie – SUPER GAME. Turniejowe zmagania były połączone z serią wykładów prowadzonych m.in. przez dra Marcina Kołacza reprezentującego Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego „FILAR” i Sopocką Szkołę Wyższą. W trakcie imprezy zaprezentowała się także Gdańska Szkoła Wyższa.Wydarzenie było prezentowane m.in. w E-Sport Telewizja i portalu ESPORTER. Więcej informacji: na stronie organizatora i patronów medialnych imprezy.
więcej
Studia podyplomowe w GSW

Studia podyplomowe w GSW

Blog
KDG i P „FILAR” i Gdańska Szkoła Wyższa są współorganizatorami studiów podyplomowych w zakresie: MPA,ekonomiki rolnictwa,zarządzania w oświacie, zarządzania w ochronie zdrowia, i bhp. Słuchacze studiów podyplomowych mogą także zdobyć dodatkowe uprawnienia: audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001),audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000/HACCP),pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000/HACCP). Więcej informacji na stronie GSW oraz pod numerem telefonu 696 210 330.
więcej