Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21

pt. „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pn. „Uczelnia dostępna III”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji: 01.01.2022-31.10.2023

Więcej informacji na stronie