W Dzienniku Ustaw 2019.786 z dnia 26 kwietnia 2019 r., ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone ustawami:
1) ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),
2) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60),
3) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 kwietnia 2019 r. (??)

Wszystkim zainteresowanym uzyskaniem tytułu specjalisty “w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia” życzę miłej lektury tekstu tej ustawy i lektury “przepisów ogłoszonych przed dniem 3 kwietnia 2019 r.