Maj tego roku – był miesiącem szczególnym – opublikowano ponad 20 aktów prawnych związanych z tematyką zdrowia, jego ochrony i bezpieczeństwa.

Warto więc kilka z nich wymienić:

  • zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.41);
  • obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.38),
  • Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2019.999) ,
  • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.2019.993),
  • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. 2019.965),
  • ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.959),
  • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2019.952),
  • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U 2019.886),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz.U.2019.834).

To tylko niektóre, wybrane akty prawne – należy ufać, że trud włożony w ich przygotowanie przełoży się na poprawę jakości usług – ku zadowoleniu wszystkich pacjentów.